ด้วยงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุชมชนเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้ดำเนินการสัมภาษณ์รับย้าย/รับโอนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพื่อมาปฏิบัติที่งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้

ตามประกาศจังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ด้วยกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค ได้ดำเนินการสัมภาษณ์รับย้ายนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้

ด้วยกลุ่มงานทรัพยากรุบคคล ได้ดำเนินการสัมภาษณ์รับย้ายนักทรัพยากรบุคคลเพื่อมาปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้

ด้วยจังหวัดราชบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร ตามรายละเอียดดังนี้

Copyright © 2020 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี