ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดรับสมัคร

ใบสมัคร

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และได้ทดสอบการประเมินความรู้ความสมารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง (สมรรถนะครั้งที่ 1) นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ตามรายละเอียดดังนี้

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เพื่อเข้าปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชบุรี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหา คัดเลือก และเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายคาย) โรงพยาบาลราชบุรี ได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

ตามรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

ตามรายละเอียดดังนี้

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชบุรี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหา คัดเลือก และเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ตามรายละเอียดดังนี้

Copyright © 2019 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี