วิสัยทัศน์

           เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำของประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐานและประชาชนศรัทธา


พันธกิจ

          ๑. ให้การบริบาลประชาชน อย่างเป็นองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ

          ๒. พัฒนาระบบบริการศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

          ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

         ๔. พัฒนาด้านวิชาการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์


จุดเน้น

          ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)


ค่านิยม (Core Value)

         ค่านิยมหลัก

         M : Mastery หรือ เป็นนายตัวเอง

         O : Originality หรือ เร่งสร้างสิ่งใหม่

         P : People centered หรือ ใส่ใจประชาชน

         H : Humility หรือ ถ่อมตนอ่อนน้อม

         ค่านิยมร่วม

         RBH : ร่วมใจ ใส่ใจ สุขใจ


นโยบายโรงพยาบาลราชบุรี

          ๑. มุ่งมั่นปฏิบัติ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข

          ๒. มุ่งมั่นบริการที่เป็นเลิศ Excellence Centre

          ๓. มุ่งมั่นรับรองระบบคุณภาพ HA และ HPH

          ๔. ยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

          ๕. ยึดวินัยการเงินการคลังแบบสมดุล เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

          ๖. ยึดระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาล

          ๗. ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

          ๘. เป็นโรงพยาบาล Smart Digital & Modern Hospital

          ๙. เป็นโรงพยาบาลรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Hospital

          ๑๐.เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

          ๑๑.เป็นศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นนำของประเทศ

          ๑๒.เป็นองค์กรแห่งความสุข


 แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลราชบุรี

          ๑. พัฒนาระบบบริการและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติยภูมิชั้นสูง อย่างยั่งยืน

          ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านบริการสุขภาพ และมีความสุข

          ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

          ๕. สนับสนุนกระบวนการคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานทุกด้าน

          ๖. สนับสนุนการผลิตแพทย์เฉพาะทาง พยาบาลเฉพาะทาง และพัฒนางานวิจัย


 เป้าประสงค์

          ๑. เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร

          ๒. มุ่งสู่ศูนย์ความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ

          ๓. เป็นแม่ข่ายที่ได้รับการยอมรับด้านระบบบริการและบริหารจัดการ

          ๔. มีความมั่นคงด้านการเงินการคลัง

          ๕. พัฒนาระบบการเรียนการสอนระดับก่อนและหลังปริญญา และงานวิจัย

Copyright © 2019 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี