พัฒนาระบบโดย วิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล
งานสารสนเทศ โรงพยาบาลราชบุรี โทร.0-3271-9600 ต่อ 1358
e-mail address : rbhosp@hotmail.com